De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, a continuació s’indica la política de privacitat de les dades personals que hagin estat facilitades a SINERA.CAT a través de qualsevol mitjà, incloent-hi format paper o en format electrònic:

Qui és el responsable de les dades personals facilitades?                                                                                                                        

Identitat:       SINERA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA

CIF:                 V-60636693

Adreça:          C. Barcelonès 3, Baixos. 08940 – CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Telèfon:           932.689.130

Correu electrònic del responsable del tractament:     sinera@sinera.cat

Contacte delegat de protecció de dades (DPO):          mlara@fgcadvocats.com

Per a quines finalitats s’empraran aquestes dades i durant quant temps?

Objectiu: La informació facilitada té per objecte executar el contracte existent entre el Responsable del Tractament i la persona mutualista, així com també l’exercici dels drets i obligacions que se’n deriven de la seva relació amb l’entitat. També serviran per remetre-li informació comercial que pugui ser del seu interès, ja siguin promocions, ofertes o noves cobertures que ofereixi l’entitat.

Aquestes dades també podran ser emprades per la realització de la reassegurança -si s’escau-, obtenir i lliurar informació estadística-actuarial i/o prevenir el frau en l’assegurança.

En cas que la persona no tingui la condició de mutualista i/ o beneficiari, les dades facilitades només es faran servir per donar resposta a les sol·licituds formulades per qualsevol persona, i remetre-li comunicació comercial.

Les dades facilitades no s’empraran per elaborar perfils.

En cas que les dades facilitades es volguessin emprar per altres fins dels descrits anteriorment, s’informarà a la persona interessada de la nova finalitat als efectes que presti el seu consentiment.

Durada: Les dades personals proporcionades es conservaran sempre que la relació entre SINERA i la persona interessada estigui vigent. Finalitzada aquesta, les dades personals no es cancel·laran fins que la persona interessada (o la seva representació legal) exerceixi el dret de supressió reconegut en aquesta política de privacitat.

 Per que haig de comunicar les meves dades? La base legal de la legitimació pel tractament de les dades facilitades a SINERA, M.PS. és el consentiment exprés de la persona interessada i, si procedeix, l’execució del contracte subscrit amb el Responsable del Tractament, ja sigui en la seva condició de mutualista o com a beneficiari.

Si s’empra alguns dels formularis que existeixen en aquesta web per comunicar-se amb l’entitat, haurà d’omplir totes les dades que se li requereixen com a “obligatòries”, responsabilitzant-se de la seva actualització i veracitat. L’omissió de les dades no obligatòries pot comportar una resposta parcial a la qüestió plantejada.

Qui tindrà accés a les meves dades personals? Les dades facilitades seran cedides a terceres persones, amb la única finalitat de poder complir amb l’execució del contracte i als efectes de poder fer efectives les cobertures contractades. Llevat d’aquest excepció i de l’obligació legal i/o consentiment exprés de la persona afectada, les dades personals facilitades a SINERA no seran cedides a terceres persones.

Quins drets tinc? Qualsevol persona (o el seu representant legal) pot exercitar davant SINERA, MPS els següents drets que li són reconeguts per la normativa de protecció de dades, que seguidament s’indiquen.

Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets, la persona afectada podrà remetre una sol·licitud a SINERA, MPS a l’adreça indicada a l’apartat “RESPONSABLE DEL TRACTAMENT” o bé a través d’un correu electrònic a: sinera@sinera.cat. Per l’exercici d’aquests drets, la persona sol·licitant haurà d’acreditar la seva identitat, ja sigui amb el seu DNI o el NIE, corresponent.

Igualment, si es consideressin vulnerats els seus drets, la persona interessada té dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos, amb domicili a 28001 – Madrid, carrer Jorge Juan, 6 (més informació a www.agpd.es).

Dret d’accés: Dret a conèixer si SINERA, MPS està tractant o no les seves dades personals. En cas afirmatiu, SINERA ha de proporcionar la informació relativa a les dades, destinataris, finalitats categories de les dades, així com també el possible exercici dels drets que li corresponguin.

Dret a la portabilitat: Dret de la persona afectada (o els seus representants legals) a rebre una còpia de les dades de SINERA, MPS en format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica; que els podrà transmetre a una altre responsable.

Dret de rectificació: Dret a obtenir sense dilació indeguda la rectificació de les dades personals inexactes o a completar les dades errònies.

Dret de supressió: Dret de la persona interessada a obtenir la supressió, sense dilacions, de les seves dades personals quan, entre d’altres causes, ho sol·liciti la persona afectada.

Dret d’oposició: Dret de la persona interessada a que les seves dades no siguin tractades o que es cessi en el seu tractament de les dades facilitades.

Dret de limitació: Dret de la persona afectada a que les seves dades siguin tractades únicament amb una finalitat concreta.

La web www.sinera.cat és titularitat de Mutualitat Veïnal Sinera, MPS i els seus continguts són de la seva exclusiva propietat o s’ofereixen amb la corresponent autorització dels seus autors titulars, com a conseqüència dels acords subscrits amb tercers, i estan sotmesos a drets de propietat intel•lectual i industrial, i protegits per la legislació nacional i internacional, i queda prohibida la reproducció, utilització, modificació i distribució dels continguts en qualsevol tipus de suport sense permís explícit o sense indicar la procedència, autoritzant-se els enllaços des d’altres pàgines.

L’usuari podrà visualitzar els diferents continguts, imprimir-los i emmagatzemar-los sempre que sigui, únicament i exclusivament per al seu ús personal. Per tant, queda terminantment prohibida la seva distribució i utilització amb finalitats comercials i la seva modificació o alteració.