Les associacions veïnals, vinculades a CONFAVC, que vulguin col·laborar amb el desenvolupament, promoció i finalitats socials de la mútua podran fer-se entitats associades, amb els drets i deures que recullen els estatuts i reglaments de l’entitat.

De quina manera es pot adherir a Sinera?

– Sol·licitar per escrit la seva admissió, dins d’aquesta petició es farà constar l’acord de la Junta de l’entitat i la persona designada com a responsable del servei.

– Informe de la federació corresponent avalant l’admissió d’aquesta entitat.

– Un mínim de 3 famílies.

L’admissió definitiva serà aprovada per la Junta Directiva de SINERA.