Pot formular la seva queixa o reclamació complimentant el formulari de queixes i reclamacions i enviant-lo a través del nº de fax 932.688.982, per correu a C. Barcelonès nº 3, CP 08940 de Cornellà de Llobregat (Barcelona), o bé per correu electrònic: reclamacions@sinera.cat.

Si no estigués conforme amb la resolució de la seva queixa o reclamació, pot sol·licitar la intervenció del Defensor del Mutualista, qui estudiarà novament la reclamació, dictant resolució en el termini màxim de dos mesos. Les reclamacions han d’ésser presentades per escrit a la següent adreça: C. Barcelonès nº 3, CP 08940 de Cornellà de Llobregat (Barcelona) o al nº de fax 932.688.982.

De conformitat amb l’article 40 de la Llei 10/2003, de 13 de juny, sobre mutualitats de previsió social, si no estigués conforme amb la resolució emesa pel Defensor del Mutualista, podrà presentar una reclamació davant el Servei de Reclamacions de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, situat a Barcelona, Passeig de Gràcia, 19, o bé pot acudir a la jurisdicció ordinària en defensa dels seus interessos.