sinera1 L’entitat treballa dia a dia perquè la gestió sigui el màxim de  transparent, oberta a la participació dels mutualistes i de la  societat. Com ho fem?

L’òrgan sobirà de l’entitat és l’Assemblea General que expressa la voluntat social, és l’altaveu per escoltar la veu dels socis i sòcies i amb la finalitat  d’aprovar la gestió anual, els pressupostos, el pla de treball i l’elecció dels càrrecs socials (veure composició).

La Junta Directiva és l’òrgan de govern de la mutualitat, que depèn de l’ Assemblea General. La Junta te plena capacitat de representació, gestió i  administració de l’entitat davant tercers, i pot organitzar-se en la creació de grups de treball per desenvolupar el pla de  treball (veure composició).

Informe sobre la Situació Financera i de Solvència 2018

Informe Especial de la Revisió de la Situació Financera i de Solvència 2018

Informe d’Auditoria 2018

Memòria i Comptes anuals 2018

Informe sobre la Situació Financera i de Solvència 2017

Informe Especial de la Revisió de la Situació Financera i de Solvència 2017

Informe d’Auditoria 2017

Memòria i Comptes anuals 2017

Informe sobre la Situació Financera i de Solvència 2016

Informe Especial de la Revisió de la Situació Financera i de Solvència 2016

Informe d’Auditoria 2016

Memòria i Comptes anuals 2016